plen

 REGULAMIN  STOSOWANIA  KART  PODARUNKOWYCH

 

Wydawcą Kart Podarunkowych jest „Jola Collection” z siedzibą w 95-035 Ozorków,  ul. Listopadowa 9a  

 

I. Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej:

 

 1. Karty Podarunkowe „Jola Collection” są do nabycia wyłącznie w salonach firmowych „Jola Collection” i realizowane mogą być tylko w salonach firmowych „Jola Collection” na terenie całej Polski. - Karty Podarunkowe sprzedawane są na okaziciela. 
 2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Podarunkowa „Jola Collection”:
  - może być zrealizowana wyłącznie w salonach firmowych „Jola Collection”,
  - nie podlega wymianie na środki pieniężne,
  - „Jola Collection” ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku , gdy Karta jest uszkodzona i uniemożliwia to oczytanie zapisanych na niej informacji.

II. Wartość Karty Podarunkowej:

 1. Karty Podarunkowe dostępne są w następujących nominałach:
  50.- ( pięćdziesiąt złotych) i 100.- (sto złotych ).

III. Termin ważności Karty Podarunkowej . 

 1. Karty Podarunkowe ważne są 6 miesięcy od dnia zakupu.

IV. Płatność Kartą Podarunkową.

 1. W przypadku zakupu towaru o kwocie wyższej niż nominał(y) Karty Podarunkowej  Nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówka, karta płatnicza), w przypadku zakupu towarów o kwocie niższej niż nominał(y) Karty Podarunkowej różnica nie będzie zwracana.

V. Wymiana towaru.

 1. Wymiana towaru, który został zapłacony Kartą Podarunkową jest możliwy w ciągu 7 dni  od daty zakupu.

VI. Utrata , zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej.

 1. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie, wprzypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej nabywcy nie przysługują wobec „Jola Collection” żadne roszczenia.

VII. Inne.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi „Jola Collection” będą rozpatrywane przez „Jola Collection” w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę. Reklamację należy przysłać na adres  „ Jola Collection”.
 2. Użytkownik poprzez zapłatę i odbiór Karty Podarunkowej „Jola Collection” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy k.c. 3. Wydanie Kary Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej Podatkiem od towaru i usług w rozumieniu przepisów podatkowych. Nabywca na żądanie zgłoszone „Jola Collection” najpóźniej w momencie wydania Karty Podarunkowej „Jola Collection „ ma prawo, na dowód zakupu Karty, otrzymać od Wydawcy pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.